Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden er in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorg verlener bijboorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dat betekent dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben totuw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsGeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, Bijvoorbeeld dat de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expleciete toestemming.
Voor het gebruik van waarneming ,Tijdens afwezigheid.
of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens , dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het clienten dosier blijven 15 jaar bewaard zoals in de wet vereist is

Privacy op de zorg nota
Op de zorg nota staan de volgende gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar
Deze dienen binnen 14 dagen betaald te worden.

Naam, adres, en woonplaats.
datum van behandeling
een korte omschrijving van de behandeling.
De kosten van het consult.